Pomocné slovesá

avoir- sa uplatňujú pri tvorení zložených slovesných tvarov: passé composé: j´ai fini nous avons fini

Polopomocné slovesá

modálne: devoir, pouvoir, vouloir, savoir, valoir, avoir à + infinitív – vyjadrujú možnosť, povinnosť, schopnosť konať dej vyjadrený plnovýznamovým slovesom: Ex. Nous pouvons venir ce soir. (Môžeme prísť dnes večer.)

Plnovýznamové slovesá

Činnostné slovesá -vyjadrujú dej. Delia sa na: a/ Predmetové slovesá: majú pri sebe priamy predmet (bez predložky): regarder le film,

Zvratné slovesá

majú pri sebe zvratné zámeno se, ktoré sa pri časovaní mení podľa osoby a čísla (me, te, se, nous, vous, se) pred samohláskou alebo nemým h sa eliduje: (m´t´s´)

Nepriama reč - Le discours indirect

Je správou o výpovedi iného hovoriaceho, je reprodukciou výpovede iného. Pri transformácii priamej reči na nepriamu, nastáva zmena, ktorá sa týka: slovesnej osoby, slovesných tvarov, prísloviek času a otázky.